Ładowanie...

Troska o środowisko

Będąc świadomym, że nasza działalność nie pozostaje obojętna dla środowiska naturalnego podejmujemy wszelkie działania mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na otoczenie przedsiębiorstwa.

Jesteśmy jednak przekonani, że dalsza eksploatacja górnicza nie spowoduje praktycznie większych zmian w otaczającym  środowisku, poza przesunięciem już istniejącego wyrobiska stokowego. Odpady produkcyjne składowane są tylko na zwałowiskach wewnętrznych i są w części zagospodarowane głównie do budowy nasypów dróg lokalnych i technologicznych, przez co minimalizowany jest przyrost hałd. W ostatnim okresie zasadnicza część powstających odpadów jest składowana na zwałowisku wewnętrznym zachodnim w przestrzeni poeksploatacyjnej, powodując minimalizację dodatkowego przekształcania powierzchni terenu oraz dodatkowej deformacji.

Grunt nadkładu, jak również kopalina główna oraz powstające w czasie przeróbki odpady górnicze nie zawierają ani szkodliwych związków ani substancji organicznych i toksycznych. Eksploatacja nie wywiera szkodliwego wpływu na wody powierzchniowe i wgłębne. Kopalnia minimalizuje zapylenie powstające podczas procesu produkcyjnego poprzez zraszanie dróg dojazdowych i technologicznych.

Po zakończeniu eksploatacji projektowana jest rekultywacja leśna przestrzeni poeksploatacyjnej i terenów górniczych.

Kopalnia posiada wszelkie pozwolenia i potrzebne dokumenty, aby  powstałe w wyniku produkcji odpady tj. zużyte oleje, materiały filtracyjne, opony itp., były przekazane firmom uprawnionym do ich odbioru i utylizacji.

Zaufali nam